Outsourcing

Outsourcing opiera się na wyodrębnieniu ze struktury organizacyjnej wybranych obszarów i przekazania ich do wykonywania zewnętrznym podmiotom. Outsourcing pracowniczy i outsourcing procesów produkcyjnych daje pracodawcy elastyczne możliwości zarządzania procesami kadrowymi w firmie oraz optymalizacji kosztów.

 

Pracowniczy i procesów produkcyjnych

Outsourcing pracowniczy: zwany jest również zatrudnieniem zewnętrznym. Wiąże się z korzystaniem przez klienta z zewnętrznych zasobów personalnych. Taka forma zatrudnienia polega na nawiązaniu stosunku pracy pracowników z firmą OTTO, która wypłaca wynagrodzenie i sprawuje uprawnienia pracodawcy, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy przez pracowników u klienta. Outsourcing w przeciwieństwie do pracy tymczasowej daje możliwość zatrudnienia specjalistów w oparciu o kodeks pracy, co ma istotne znacznie przy rekrutacjach kadry średniego i wyższego szczebla.

Outsourcing procesów produkcyjnych: pozwala na wyodrębnienie procesu produkcyjnego na rzecz zewnętrznego podmiotu. To idealne rozwiązanie w przypadku dużej zmienności zamówień. Zlecenie wyodrębnionego procesu elastycznemu wykonawcy pozwala zredukować koszty i pozytywnie wpłynąć na terminowość zamówień. Realizacja procesu może odbywać się również poza terenem zakładu klienta.  Przejmujemy realizację całego procesu lub jego poszczególne elementy.

Korzyści

  • Oszczędność czasu,
  • Zatrudnienie kadry średniego i wyższego szczebla w oparciu o kodeks pracy przez zewnętrzny podmiot,
  • Gwarancja pozyskania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego,
  • Redukcja kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi oraz obsługą kadrową,
  • Dostęp do nowych zasobów ludzkich, powierzchni produkcyjnych i magazynowych,
  • Koncentracja na kluczowych obszarach w firmie.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie outsourcingu – sales@ottoworkforce.pl.