RODO

Obowiązek informacyjny OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o.

 

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000251040, NIP 7542855687, REGON 160062988, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 2590, reprezentowaną przez Tomasza Dudka.

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj.
w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 221 §1kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. 

 

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Po uzyskaniu takiej zgody będziemy przesyłać informacje marketingowe
i handlowe na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Chcemy Ciebie zapewnić, że każda zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl  lub złożyć wniosek
w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. A w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 24 miesięcy od przekazania danych.

W przypadku braku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane do celów dochodzenia roszczeń przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, który przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zdecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub potencjalnego Pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Chcemy żebyś́ wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub skontaktuj się z pracownikami w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rekrutowany jest obywatelem spoza UE. Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarancjami są między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub w siedzibie Spółki.

Po wyrażeniu odrębnej zgody Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak
i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej OTTO. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej OTTO znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.

 

Obowiązek informacyjny OTTO Work Force Recruitment Sp. z o.o.

 

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force Recruitment Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000365511, NIP 8961508583, REGON 021351810, KRAZ: 23365.

 

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda oraz fakt, że dane te są niezbędne do zawarcia umowy skierowania do pracy u pracodawcy zagranicznego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. realizacji naszych usług w zakresie udzielenia Tobie pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych.

W przypadku braku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane do celów dochodzenia roszczeń przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, który przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zdecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

W ramach realizacji procesu rekrutacyjnego dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie do Ciebie ofert pracy odpowiadających Twoim kwalifikacjom. Podstawę stanowi tu prawnie uzasadniony interes administratora – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji.

Chcemy Ciebie zapewnić, że każda zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl  lub przekazać w siedzibie Spółki. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom, co związane jest z naszą działalnością jako agencji zatrudnienia, określoną
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zarówno w odniesieniu do rekrutacji, jak i marketingu podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji lub otrzymywania informacji handlowych (w przypadku rekrutacji niepodanie danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa pracy nie wpłynie na ten proces).

 

Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi.

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie
  z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl lub skontaktuj się z pracownikami w siedzibie Spółki. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rekrutowany jest obywatelem spoza UE. Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarancjami są między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres
e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl lub w siedzibie Spółki. 

Po wyrażeniu odrębnej zgody Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak
i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej OTTO. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej OTTO znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.

 

Obowiązek informacyjny OTTO Work Force Europe sp. z o.o.

 

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force Europe sp. z o.o. z siedzibą: ul. 1 Maja 3-5, 45-068 Opole wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000362818, NIP 8961507000, Regon 021326515, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 11500, reprezentowaną przez Tomasza Dudka.

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj.
w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 221 §1kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. 

 

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Po uzyskaniu takiej zgody będziemy przesyłać informacje marketingowe
i handlowe na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Chcemy Ciebie zapewnić, że każda zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl  lub złożyć wniosek
w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. A w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 24 miesięcy od przekazania danych.

W przypadku braku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane do celów dochodzenia roszczeń przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, który przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zdecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub potencjalnego Pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Chcemy żebyś́ wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub skontaktuj się z pracownikami w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rekrutowany jest obywatelem spoza UE. Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarancjami są między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub w siedzibie Spółki.

Po wyrażeniu odrębnej zgody Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak
i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej OTTO. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej OTTO znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.

 

Obowiązek informacyjny OTTO Work Force International sp. z o.o

 

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force International sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legionowa 28 lok. 3, 15-281 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000573013, NIP 9662099226, REGON 362356417, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 16600, reprezentowaną przez Tomasza Dudka.

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj.
w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 221 §1kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. 

 

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Po uzyskaniu takiej zgody będziemy przesyłać informacje marketingowe
i handlowe na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Chcemy Ciebie zapewnić, że każda zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl  lub złożyć wniosek
w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. A w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 24 miesięcy od przekazania danych.

W przypadku braku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane do celów dochodzenia roszczeń przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, który przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zdecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub potencjalnego Pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Chcemy żebyś́ wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub skontaktuj się z pracownikami w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rekrutowany jest obywatelem spoza UE. Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarancjami są między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub w siedzibie Spółki.

Po wyrażeniu odrębnej zgody Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej OTTO. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej OTTO znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.

 

Obowiązek informacyjny OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o.

 

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul.1 Maja 3-5,45-068 Opole wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060595, NIP 5262577364, Regon 017408819, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 393, reprezentowaną przez:Tomasza Dudka.

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj.
w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 221 §1kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. 

 

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Po uzyskaniu takiej zgody będziemy przesyłać informacje marketingowe
i handlowe na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Chcemy Ciebie zapewnić, że każda zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl  lub złożyć wniosek
w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. A w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 24 miesięcy od przekazania danych.

W przypadku braku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane do celów dochodzenia roszczeń przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, który przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zdecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub potencjalnego Pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Chcemy żebyś́ wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub skontaktuj się z pracownikami w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rekrutowany jest obywatelem spoza UE. Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarancjami są między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pllub w siedzibie Spółki.

Po wyrażeniu odrębnej zgody Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej OTTO. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej OTTO znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.